ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

(1)                                                              Αθήνα  14  Γενάρη  2013

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δεν θα ήταν πρόωρο να πούμε ότι διαμορφώνεται πλέον σαφής τάση στη νομολογία σχετικά με την αντισυνταγματικότητα της με αρ. 6/2012 ΠΥΣ και την ακυρότητα των απολύσεων που γίνονται στα ΚΤΕΛ χωρίς να συντρέχει κάποιος από τους λόγους του π.δ. 246/2006. Μετά τις αποφάσεις των Πρωτοδικείων Χαλκιδικής και Ξάνθης, και το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων με την με αρ. 1006/2012 απόφαση που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έκρινε άκυρη την απόλυση δυο καθαριστριών του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, επειδή δεν συνέτρεχε κάποιος από τους λόγους απόλυσης του π.δ. 246/2006.      

         Και με αυτήν την απόφαση κρίθηκε ότι η ΠΥΣ 6/2012 δε μπορεί να καταργήσει διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΚΤΕΛ, επειδή εκδόθηκε κατά παράβαση του Συντάγματος και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα ότι οι καθαρίστριες που δικαιώθηκαν με την εν λόγω απόφαση απασχολούνταν με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δεν είχαν ενταχθεί δηλαδή από το ΚΤΕΛ στο τακτικό προσωπικό, κρίθηκε όμως από το Δικαστήριο ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου και την εφαρμογή όλων των ρυθμίσεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΚΤΕΛ στην εργασιακή τους σύμβαση, μεταξύ άλλων και αυτών που ρυθμίζουν τους λόγους απόλυσης.

Η δικαίωση των καθαριστριών του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, οι οποίες, με την ηθική συμπαράσταση και την υλική αρωγή του σωματείου εργαζομένων του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, διεκδίκησαν τη θέση εργασίας τους, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για όλους τους εργαζόμενους στα ΚΤΕΛ, και ιδίως για εκείνους τους οποίους καταχρηστικά τα ΚΤΕΛ απασχολούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενώ στην πραγματικότητα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η δικαίωση αυτή επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι χαμένες μάχες είναι αυτές που δεν δίνονται.

Η Ομοσπονδία μας και τα τοπικά σωματεία θα κάνουμε το παν ώστε κάθε εργαζόμενος να έχει τη δικαστική προστασία που δικαιούται, σε καιρούς που η αλληλεγγύη αποκτά μεγαλύτερη σημασία από κάθε άλλη φορά. 

 

 

                                                          ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ